Warunki i Zasady Sprzedaży

:Home » Warunki i Zasady Sprzedaży

Warunki i Zasady Sprzedaży Kwiaciarni Internetowej Słonecznik

Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin określa zasady sprzedaży oraz doręczenia kwiatów, bukietów i prezentów przez Kwiaciarnię Internetową Słonecznik pod adresem: www.kwiaciarnia-slonecznik.pl (zwaną dalej: „Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik”). Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

§ 2
Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik prowadzi sprzedaż oraz doręczanie kwiatów, bukietów i prezentów (zwanych dalej łącznie: „produktami” albo „przesyłką”) na terenie Polski.

§ 3
Doręczanie produktów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem lokalnych kwiaciarni współpracujących z Kwiaciarnią Internetową Słonecznik.

§ 4
Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia ich odbiorcy pod warunkiem pielęgnowania ich w odpowiedni sposób.

§ 5
Ceny produktów zamieszczone na stronie Kwiaciarni Internetowej Słonecznik obowiązują w momencie składania zamówienia, są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztu dostawy.

§ 6
Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik może organizować promocje – Propozycje dnia, które będą dotyczyły wybranych produktów. Warunki promocji mogą różnić się od warunków sprzedaży oraz doręczania produktów przewidzianych w Regulaminie i są wiążące w momencie złożenia zamówienia. Promocje, rabaty, upusty nie łączą się.

Składanie i realizacja zamówienia

§ 7
1. Zamówienia na realizację usługi przez Kwiaciarnię Internetową Słonecznik mogą być składane:
a) przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.kwiaciarnia-slonecznik.pl
b) w godzinach od 10.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach od 10.00 do 14.00 w soboty, niedziele i święta:
– telefonicznie pod numerami: (+48 58) 553 91 14, (+48) 602-74-62-64
– za pośrednictwem e-mail na adres: info@kwiaciarnia-slonecznik.pl
2. Zamówienia za pośrednictwem strony www.kwiaciarnia-slonecznik.pl składać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 8
Potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem strony www.kwiaciarnia-slonecznik.pl jest przesyłane na podany przez klienta adres e-mail.

§ 9
Klient ma prawo do zmiany lub anulowania złożonego zamówienia.
Zmiana lub anulowanie zamówienia może być dokonana telefonicznie lub e-mailem nie później niż 2 godziny po złożeniu zamówienia.

§ 10
Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy, przy czym zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik – jeśli wybrano płatność przelewem bankowym lub płatność elektroniczną on-line.

§ 11
Doręczenie przesyłki nastąpi do rąk własnych odbiorcy. W przypadku nieobecności odbiorcy pod podanym adresem dopuszczalne jest pozostawienie przesyłki osobom przebywającym pod adresem podanym w zamówieniu, przy czym odbiorca zostanie o tym fakcie poinformowany.

§ 12
1. Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia albo nie dostarczenie przesyłki:
a) w przypadku podania przez klienta błędnych danych lub adresu odbiorcy,
b) w przypadku odmowy przyjęcia produktów przez odbiorcę,
c) z innych przyczyn niezależnych od Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik.
2. W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodów wskazanych w ust. 1 klient zostanie poinformowany o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym miejscu. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki do 48 godzin od momentu powiadomienia go, zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane. Możliwa jest ponowna realizacja zamówienia przez Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik pod warunkiem poniesienia przez klienta kosztów ponownej dostawy.
3. Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po jej stronie wyłącznie do wysokości wartości zamówienia.

§ 13
Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionych kwiatów w przypadku braku dostępności kwiatów zgodnych z zamówieniem złożonym przez klienta. Wartość zmienionego zamówienia jest równa albo wyższa od wartości zamówienia złożonego przez klienta, przy czym klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

§ 14
1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w następujących terminach:
a) doręczenie kwiatów w dniu składania zamówienia – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia
b) doręczenie prezentu, prezentu wraz z kwiatami – 2 dni robocze od momentu złożenia i opłacenia zamówienia – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia
2. Realizacja zamówień odbywa się w następujących godzinach:
a) od godziny 08.00 do godziny 20:00 – 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta
3. Klient podczas zamówienia wybiera przedział godzinowy w którym chce aby zamówienie zostało dostarczone. Dostępne przedziały czasowe to: 8:00 – 14:00 i 14:00 – 20:00. W dniach 14.02 – Walentynki, 8.03 – Dzień Kobiet i 26.05 – Dzień Matki, kwiaciarnia nie gwarantuje realizacji zamówienia w wybranym przedziale czasowym.

Płatność

§ 15
Klient może skorzystać z następujących form płatności:
a) przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu transferuj.pl
b) przelewem bankowym
c) PayPal za pośrednictwem systemu transferuj.pl
d) Kartą kredytową za pośrednictwem systemu transferuj.pl
e) gotówką za pobraniem, gotówką w punkcie sprzedaży w Gdańsku, ul. Śląska 66

Wszystkie transakcje odbywające się za pośrednictwem systemu transferuj.pl (płatności elektroniczne, płatność kartą kredytową) odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

Za wszystkie transakcje internetowe odpowiedzialna jest Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik.

§ 16
1. Paragon fiskalny jest wystawiany dla każdego złożonego i opłaconego zamówienia.
2. Dostarczenie faktury VAT następuje na życzenie klienta.

Reklamacje

§ 17
1. Reklamację może składać wyłącznie klient.
2. Wszelkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail info@kwiaciarnia-slonecznik.pl w terminie 24 godzin od momentu doręczenia przesyłki.

§ 18
Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez klienta.

§ 19
Zgłoszona reklamacja dotycząca jakości lub zgodności produktu z zamówieniem będzie rozpatrywana wyłącznie na podstawie przesłanej dokumentacji zdjęciowej wraz z opisem reklamacji.

Postanowienia końcowe

§ 20
Zdjęcia, opisy i pozostałe materiały zamieszczone na stronie Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik stanowią własność jej właściciela lub zostały przekazane przez partnerów Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik.

§ 21
Właściciel serwisu internetowego www.kwiaciarnia-slonecznik.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych pozyskanych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

§ 22
Informacja dotycząca kwiatów i prezentów zamieszczona na stronie Kwiaciarnia Internetowa Słonecznik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

§ 24
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku. Ewentualna zmiana Regulaminu będzie wywoływała skutek w stosunku do zamówień złożonych w czasie obowiązywania zmienionego Regulaminu.